Algemene voorwaarden

MARIEKE LEBBINK-DIËTIST, hoofdvestiging te Zeewolde

Artikel 1: Definities

1.1       Cliënt/afnemer: de wederpartij die met Marieke Lebbink-diëtist een overeenkomst aangaat en/of degene die bij Marieke Lebbink-diëtist een offerte opvraagt en door Marieke Lebbink-diëtist een offerte wordt toegezonden.

1.2       Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen Marieke Lebbink-diëtist en de cliënt/afnemer, in welke vorm dan ook, net als de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Marieke Lebbink-diëtist, alsmede op alle door Marieke Lebbink-diëtist te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, incl. de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt/afnemer.

2.2       Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de cliënt/afnemer zijn aanvaard.

2.3       Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

2.4       Indien Marieke Lebbink-diëtist niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dat niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat  Marieke Lebbink-diëtist het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.5       Indien de cliënt/afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de cliënt/afnemer omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.

2.6       De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1       Alle aanbiedingen en offertes van Marieke Lebbink-diëtist zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2       Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de cliënt/afnemer wordt aanvaard, heeft Marieke Lebbink-diëtist het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van Marieke Lebbink-diëtist kunnen slechts zonder afwijkingen door de cliënt/afnemer worden aanvaard.

3.3       Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door Marieke Lebbink-diëtist naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn bevestigd.

3.4       Alle door Marieke Lebbink-diëtist verstrekte opgaven van adviezen, oefeningen, suppletievoorstellen, eventuele bijwerkingen c.q. bijverschijnselen, soorten, formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven, en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege Marieke Lebbink-diëtist voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt voordoen dan binden zij Marieke Lebbink-diëtist in geen geval.

Artikel 4: Overeenkomsten

  • Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging en aanvaarding door Marieke Lebbink-diëtist. Deze bevestiging en aanvaarding vindt in de regel schriftelijk dan wel per e-mail plaats.

4.2       De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

4.3       Indien met de cliënt/afnemer meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Mocht de overeenkomst namens de cliënt/afnemer worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de cliënt/afnemer deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf cliënt/afnemer.

4.4       Marieke Lebbink-diëtist is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.5       Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marieke Lebbink-diëtist is het de cliënt/afnemer verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

4.6       Marieke Lebbink-diëtist is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, net zoals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Marieke Lebbink-diëtist dan wel derden waaronder andere cliënt/afnemers.

4.7       De cliënt/afnemer kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de cliënt/afnemer verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn. Marieke Lebbink-diëtist behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Marieke Lebbink-diëtist nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de cliënt/afnemer, onverminderd het recht en de mogelijkheid van  Marieke Lebbink-diëtist om ten opzichte van de cliënt/afnemer wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de cliënt/afnemer dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de overeenkomst

5.1       Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst een andere termijn zijn overeengekomen dan wel indien uit de aard van de overeenkomst een andere termijn voortvloeit.

5.2       De cliënt/afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Marieke Lebbink-diëtist niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de cliënt/afnemer daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia. 

5.3       De cliënt/afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Marieke Lebbink-diëtist krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst.          

5.4       Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de cliënt/afnemer is slechts mogelijk, indien Marieke Lebbink-diëtist daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst tot meerkosten, dan is Marieke Lebbink-diëtist gerechtigd een schadeloosstelling bij de cliënt/afnemer in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de cliënt/afnemer worden doorberekend. De cliënt/afnemer is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart Marieke Lebbink-diëtist ter zake.

5.5       Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marieke Lebbink-diëtist is de cliënt/afnemer niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.         

5.6       Aan een schriftelijke toestemming als in lid 5 genoemd kan Marieke Lebbink-diëtist de voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de cliënt/afnemer een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door Marieke Lebbink-diëtist geleden verliezen en gederfde winst. En in elk geval worden daaronder begrepen de kosten, die Marieke Lebbink-diëtist al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de cliënt/afnemer, is de cliënt/afnemer bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij Marieke Lebbink-diëtist ter zake.

5.7       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Marieke Lebbink-diëtist blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Marieke Lebbink-diëtist de cliënt/afnemer hiervan in kennis stellen. Daarna zal de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Marieke Lebbink-diëtist kan nooit door een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de cliënt/afnemer.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

6.1       Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien partijen bij overeenkomst geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk door Marieke Lebbink-diëtist bestede uren. Het honorarium wordt alsdan berekend op basis van de door Marieke Lebbink-diëtist gebruikelijk gehanteerde uurtarieven.

6.2       Alle door Marieke Lebbink-diëtist opgegeven prijzen (inclusief honorarium) zijn in euro’s en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

6.3       Alle prijzen van producten die geleverd worden door andere leveranciers dan Marieke Lebbink-diëtist, zoals weergegeven in de webshop Avontuurlijk gezond, zijn indicatief. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs, levering en voorwaarden worden bepaald door betreffende leverancier waarmee door de klant een koopovereenkomst gesloten wordt.

6.4       Marieke Lebbink-diëtist is gerechtigd extra kosten, die niet nadrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen, aan de cliënt/afnemer apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

6.5       Marieke Lebbink-diëtist is ook gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de cliënt/afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.

6.6       Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst een verhoging ondergaan voordat Marieke Lebbink-diëtist haar verplichtingen uit de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is Marieke Lebbink-diëtist gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7:Betaling

7.1       De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te zijn in euro’s en binnen de in de overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn. Alle bestellingen die via het internet door de cliënt/afnemer zijn gedaan, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan de Cliënt/Afnemer geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van de desbetreffende bestelling.

7.2       De cliënt/afnemer kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de cliënt/afnemer is slechts toegestaan indien Marieke Lebbink-diëtist de vordering van de cliënt/afnemer schriftelijk heeft erkend. 

7.3       Marieke Lebbink-diëtist is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte ook de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.        

7.4       De cliënt/afnemer is altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Marieke Lebbink-diëtist zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Marieke Lebbink-diëtist te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Marieke Lebbink-diëtist daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Marieke Lebbink-diëtist tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Cliënt/afnemer is voorts altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Marieke Lebbink-diëtist te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, en transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de cliënt/afnemer in verzuim zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door Marieke Lebbink-diëtist voor nodig is. Marieke Lebbink-diëtist is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, onder meer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de cliënt/afnemer dit verzuim heeft hersteld.        

7.5       Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

7.6       Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de cliënt/afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Marieke Lebbink-diëtist ten opzichte van de cliënt/afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken. 

7.7       Marieke Lebbink-diëtist is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de cliënt/afnemer volledig aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. 

7.8       Indien Marieke Lebbink-diëtist genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de cliënt/afnemer, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Deze laatste wordt gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,–.   

Artikel 8: Levertijden

8.1       De door Marieke Lebbink-diëtist opgegeven levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nooit worden beschouwd als een fatale termijn.       

8.2       De levertijd begint pas wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Marieke Lebbink-diëtist, de overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.      

8.3       Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die Marieke Lebbink-diëtist bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn, die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. In het geval de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning van Marieke Lebbink-diëtist  kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit weer toelaat.

8.4       Indien Marieke Lebbink-diëtist de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.    

8.5       Het enkel verstrijken van de levertijd levert geen verzuim aan de kant van Marieke Lebbink-diëtist op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.

8.6       Bij niet tijdige levering dient Marieke Lebbink-diëtist eerst schriftelijk door de cliënt/afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij Marieke Lebbink-diëtist een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven. Deze termijn kan nooit korter zijn dan 28 werkdagen. Marieke Lebbink-diëtist kan binnen deze termijn nooit schadeplichtig en in verzuim zijn.     

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

9.1       Marieke Lebbink-diëtist is vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle overeenkomsten worden door  Marieke Lebbink-diëtist uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde. 

9.2       Marieke Lebbink-diëtist is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren, overigens heeft Marieke Lebbink-diëtist wel het recht om de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.

9.3       De cliënt/afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst door Marieke Lebbink-diëtist voorts gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Marieke Lebbink-diëtist mogelijk te maken.    

9.4       Indien de cliënt/afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Marieke Lebbink-diëtist voldoet, is Marieke Lebbink-diëtist bevoegd en gerechtigd de nakoming van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. Marieke Lebbink-diëtist kan nooit door een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de cliënt/afnemer. De cliënt/afnemer is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de door de opschorting ontstane vertraging, ook tegenover derden en hij vrijwaart Marieke Lebbink-diëtist ter zake. Ingeval van een ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft Marieke Lebbink-diëtist bovendien het recht om, boven de al voor de uitvoering van de overeenkomst door haar gemaakte kosten, de cliënt/afnemer een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van Marieke Lebbink-diëtist op volledige schadevergoeding. Alsdan is de cliënt/afnemer bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging van de overeenkomst en vrijwaart hij Marieke Lebbink-diëtist ter zake.

Artikel 10: Transport, opslag en risico

10.1     Levering van de door Marieke Lebbink-diëtist te leveren zaken vindt plaats op het door de cliënt/afnemer aangegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. De cliënt/afnemer is gehouden de door Marieke Lebbink-diëtist af te leveren zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen.

10.2     De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt altijd door Marieke Lebbink-diëtist bepaald.

10.3     Het aannemen van de door Marieke Lebbink-diëtist aan de cliënt/afnemer geleverde zaken geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op de cliënt/afnemer.        

10.4     Marieke Lebbink-diëtist is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer de cliënt/afnemer de door Marieke Lebbink-diëtist af te leveren zaken niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, gebeurt dit altijd voor rekening en risico van de cliënt/afnemer. Marieke Lebbink-diëtist heeft alsdan altijd het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.       

10.5     Indien er sprake is van inruil en de cliënt/afnemer in afwachting van de nieuwe door Marieke Lebbink-diëtist te leveren zaak (zaken) de in te ruilen zaak (zaken) blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak (zaken) bij de cliënt/afnemer tot het moment, dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Marieke Lebbink-diëtist.           

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1     Marieke Lebbink-diëtist blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken, daaronder nadrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot schriftelijke adviezen, manuscripten, voorstellen, brochures, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, boeken, software en (elektronische) bestanden, zolang de cliënt/afnemer niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.

11.2     Marieke Lebbink-diëtist heeft altijd het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of te doen terugnemen. De cliënt/afnemer machtigt Marieke Lebbink-diëtist of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de (bedrijfs)ruimten, huizen en andere gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn. Een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag, dat hij hiermee in gebreke blijft.  

11.3     De door Marieke Lebbink-diëtist afgeleverde zaken mogen enkel en alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de cliënt/afnemer worden verwerkt en doorverkocht.       

11.4     Het is de cliënt/afnemer niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken dan wel met enig ander recht te bezwaren. De cliënt/afnemer is voorts verplicht en gehouden Marieke Lebbink-diëtist  terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

11.5     De cliënt/afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Marieke Lebbink-diëtist:

a.         de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan Marieke Lebbink-diëtist ter inzage te geven;           

b.         alle aanspraken van de cliënt/afnemer op verzekeraars over de door Marieke Lebbink-diëtist  geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Marieke Lebbink-diëtist op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;       

c.          de vorderingen, die de cliënt/afnemer verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van de door Marieke Lebbink-diëtist geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Marieke Lebbink-diëtist op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;           

d.         de door Marieke Lebbink-diëtist geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;

e.         op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die Marieke Lebbink-diëtist ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

  1. Indien Marieke Lebbink-diëtist geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is de cliënt/afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan Marieke Lebbink-diëtist te verpanden of te verhypothekeren, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,– per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 12: Zichttermijn/herroepingsrecht

12.1 Ingeval van koop op afstand (daarvan is sprake indien de cliënt/afnemer via het internet een bestelling heeft geplaatst) zal aan de cliënt/afnemer na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van 7 werkdagen worden gegeven binnen welke termijn de cliënt/afnemer gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden.

12.2 Indien de cliënt/afnemer van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 1 van dit artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt Marieke Lebbink-diëtist zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door de cliënt/afnemer aan Marieke Lebbink-diëtist betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten.

12.3 Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:

  1. van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt;
  2. van producten die: (i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de cliënt/afnemer; (ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (iii) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (iv) snel kunnen bederven of verouderen; (v) van kranten of tijdschriften;
  3. van audio- en video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare producten, indien de cliënt/afnemer de verzegeling heeft verbroken;
  4.  van reizen (boeken van vliegtickets, hotels- of logiesreserveringen, e.d.).

Artikel 13: Reclames

13.1     Marieke Lebbink-diëtist zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen, dat de door haar te leveren prestaties, daaronder in het bijzonder begrepen de levering van zaken, voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.          

13.2     De cliënt/afnemer is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de overeenkomst, de door Marieke Lebbink-diëtist geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan Marieke Lebbink-diëtist onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen.        

13.3     Indien de cliënt/afnemer niet binnen 3 werkdagenna het tijdstip van uitvoering en aflevering Marieke Lebbink-diëtist wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de cliënt/afnemer geacht met de staat waarin de prestaties en zaken voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame. 

13.4     De cliënt/afnemer is gehouden bij eventueel door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.         

13.5     Marieke Lebbink-diëtist dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de cliënt/afnemer geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de cliënt/afnemer geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van Marieke Lebbink-diëtist terecht zijn, heeft Marieke Lebbink-diëtist de keuze hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde, dan wel in overleg met de cliënt/afnemer zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de cliënt/afnemer nooit enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.        

13.6     De door Marieke Lebbink-diëtist geleverde prestaties gelden in elk geval als deugdelijk, indien de cliënt/afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de cliënt/afnemer het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.    

13.7     Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van 3 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert cliënt/afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Marieke Lebbink-diëtist voor de cliënt/afnemer redelijkerwijs mogelijk is.

13.8     De cliënt/afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien Marieke Lebbink-diëtist in gebreke blijft met een goede nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade

14.1     Marieke Lebbink-diëtist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de cliënt/afnemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Marieke Lebbink-diëtist. In dat geval is Marieke Lebbink-diëtist enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Marieke Lebbink-diëtist wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

14.2     Indien de verzekeraar van Marieke Lebbink-diëtist om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2.500,–. Marieke Lebbink-diëtist is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de cliënt/afnemer daarbij inbegrepen.    

14.3     Marieke Lebbink-diëtist is ook niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden. 

14.4     De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Marieke Lebbink-diëtist.       

14.5     De cliënt/afnemer vrijwaart Marieke Lebbink-diëtist voor alle aansprakelijkheden van derden wegens productaansprakelijkheid door een gebrek in een product, dat door de cliënt/afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Marieke Lebbink-diëtist geleverde producten en/of materialen.      

Artikel 15: Overmacht

15.1     Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Marieke Lebbink-diëtist om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Marieke Lebbink-diëtist kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Marieke Lebbink-diëtist van de verplichtingen tot nakoming.

15.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen,  vulkaanuitbarstingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Marieke Lebbink-diëtist zijn ingeschakeld net als alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs van Marieke Lebbink-diëtist net zoals bezorgproblemen door zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.         

15.3     Bij overmacht heeft Marieke Lebbink-diëtist het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de cliënt/afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.        

Artikel 16: Ontbinding en beëindiging

16.1     Indien de cliënt/afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft Marieke Lebbink-diëtist het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de cliënt/afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de cliënt/afnemer gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Marieke Lebbink-diëtist te vergoeden.

16.2     Marieke Lebbink-diëtist is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de cliënt/afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:          

a.         op één of meerdere vermogensbestanddelen van de cliënt/afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;

b.         het faillissement van de cliënt/afnemer wordt aangevraagd;

c.          de cliënt/afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

d.         aan de cliënt/afnemer wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de cliënt/afnemer wordt aangevraagd;

e.         de cliënt/afnemer overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;

f.          de onderneming van de cliënt/afnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;

g.         Marieke Lebbink-diëtist in staat van faillissement wordt verklaard;

h.         de cliënt/afnemer handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Marieke Lebbink-diëtist dan wel van derden waaronder andere cliënt/afnemers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;

i.          de cliënt/afnemer niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;

j.          de cliënt/afnemer melding maakt van een betalingsachterstand.

16.3     Indien Marieke Lebbink-diëtist op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 17: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

17.1     Na beëindiging van de overeenkomst zal de cliënt/afnemer al hetgeen hij van Marieke Lebbink-diëtist ter zake van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking heeft verkregen, op eerste verzoek van Marieke Lebbink-diëtist weer onverwijld aan haar ter beschikking stellen, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 250,– per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 18: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

18.1     Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder in het bijzonder begrepen: auteursrechten) van alle in het kader van de overeenkomst aan de cliënt/afnemer ten toon gestelde, ter beschikking gestelde, en geleverde zaken en gegevens (daaronder mede begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot de door Marieke Lebbink-diëtist gedane aanbiedingen en offertes, verstrekte en getoonde adviezen, rapporten, voorstellen, manuscripten, ontwerpen,  brochures, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, boeken, films, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.) bij Marieke Lebbink-diëtist en worden deze uitdrukkelijk niet overgedragen ongeacht of aan de Cliënt/afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

18.2     De cliënt/afnemer is niet gerechtigd en bevoegd de door Marieke Lebbink-diëtist ten toon gestelde, ter beschikking gestelde en geleverde zaken en gegevens te kopiëren, te vermenigvuldigen dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken. De cliënt/afnemer is slechts bevoegd en gerechtigd de door Marieke Lebbink-diëtist aan hem verkochte en geleverde zaken al dan niet in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden door te verkopen, mits hij de toestand van de zaken niet wijzigt en/of verslechtert.       

18.3     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marieke Lebbink-diëtist is het de cliënt/afnemer niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Marieke Lebbink-diëtist te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame uitingen daaronder begrepen) met derden.

18.4     Bij overtreding van dit artikel moet de cliënt/afnemer een boete betalen per overtreding aan Marieke Lebbink-diëtist. Dit is een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,–, alsmede een boete van  € 250,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Onverminderd zijn plicht tot betaling aan Marieke Lebbink-diëtist van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

18.5     De cliënt/afnemer staat er voor in, dat er op de door hem aan Marieke Lebbink-diëtist verstrekte en aangeleverde materialen en gegevens geen enkele eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten, die door derden kunnen worden ingeroepen. De cliënt/afnemer vrijwaart Marieke Lebbink-diëtist tegen aanspraken van eventuele derden dienaangaande.         

18.6     De cliënt/afnemer staat er ook voor in, dat er op de door hem aan Marieke Lebbink-diëtist verstrekte en aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden of software, vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1     Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.   

19.2     Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Marieke Lebbink-diëtist  het geschil voor te leggen aan de rechter binnen het arrondissement waarin de cliënt/afnemer zijn woonplaats heeft.

Artikel 20: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

20.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.

20.2     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

20.3     Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   

20.4     De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 werkdagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.